PROCURA
Reprezentare Societate

PARTI
Procura reprezentare societate

Subsemnatul,
_________________ , domiciliat in _________________, in calitate de asociat al SC_________________ SRL, cu sediul in _________________, inmatriculata la ORC sub nr. _________________/_________________, imputernicesc prin prezenta pe dl._________________, domiciliat in _________________, posesor al _________________, sa ma reprezinte in fata tuturor autoritatile publice si private, administrative si judecatoresti din tara sau strainatate, in toate operatiunile necesare desfasurarii activitatii societatii sus mentionate.

MANDAT
Procura reprezentare societate

In acest scop, mandatarul meu va avea dreptul ca, in numele meu si pentru mine, sa incheie si sa semneze:
- acte aditionale de modificare si/sau completare a actelor constitutive ale societatii, privind oricare dintre elementele prevazute in continutul acestora (denumire, durata, sediu, asociati, capital, obiect de activitate, conducere, administrare, finantare, cesiune, fuziune, dizolvare, lichidare, litigii etc);
- actele necesare efectuarii formalitatilor de publicitate, in cazurile prevazute de lege si actele constitutive;
- actele necesare desfasurarii activitatii societatii conform actelor constitutive ale acesteia, scop in care mandatarul meu va putea lua orice hotarare va crede de cuviinta, pentru a carei valabilitate prezenta procura constituie vot favorabil exprimat, necesar obtinerii cvorumului cerut de lege si de actele constitutive pentru validarea hotararilor adoptate in interesul societatii.
Mandatarul meu va putea face orice act juridic sau de procedura in fata instantelor romane sau straine in orice faza a judecatii, in vederea recuperarii creantelor societatii impotriva debitorilor sai, precum si pentru incasarea acestora;
- va putea adresa somatii si notificari;
- va putea incheia contracte civile, de munca sau comerciale cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina;
- va semna actele financiar-contabile, precum si pe cele necesare indeplinirii operatiuniloe bancare, in relatiile cu bancile romane sau straine.

Mandatarul meu va putea reprezenta valabil societatea in raporturile acesteia cu terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, scop in care acesta se va bucura de cele mai largi drepturi, dupa cum, exemplificativ, se specifica mai sus.

Mandatarul meu va face tot ce va crede de cuviinta pentru apararea intereselor societatii (scop in care va putea da, la randul sau, mandat altei persoane sau avocat), interese pentru a caror realizare, semnatura mandatarului imi va fi opozabila.

DURATA
Procura reprezentare societate

Eu, mandantul, inteleg sa dau prezenta imputernicire fara nici o limitare in timp, relatia de mandata astfel constituita putandu-se stinge numai prin decesul meu sau al mandatarului, ori prin revocare unilaterala expresa din partea subsemnatului.


Redactat si autentificat de notar public _______________________ in _______________________ exemplare din care _______________________ s-au inmanat partilor.

MANDANT _______________________