CONTRACT DE IMPRUMUT
cu Garantie imobiliara

PARTI
Contract de imprumut cu garantie imobiliara

Intre:
……………………., domiciliat in ……….., in calitate de imprumutator, si

…………., domiciliat in ………….., in calitate de imprumutat,

a intervenit prezentul contract de imprumut cu garantie imobiliara, in urmatoatele conditii:

SUMA
Contract de imprumut cu garantie imobiliara

Eu, …………………, dau cu titlu de imprumut lui ……………., suma de ……USD, echivalentul sumei de ………. lei, suma pe care imprumutatul se obliga sa o restituie integral, pana la date de ………., in modul de restituire descris mai jos:
- cate ….USD /luna, platibili la data de … a fiecarei luni, incepand cu data de ….;
- suma de …….USD, la data de ………….

Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul expres al partilor.
Imprumutul se face in conditiile art.1576 Cod Civil si urm.

INTARZIERI, RATE SI PENALITATI
Contract de imprumut cu garantie imobiliara

Pentru intarzieri in achitarea ratelor sau neplata acestora la termenele stipulate mai sus, se va percepe o dobanda conventionala de 30% pe luna, reprezentand penalitati de 0,1% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la executarea silita.
In cazul neachitarii ratelor la termenele contractuale, suma ramasa de achitat inpreuna cu penalitatile calculate conform celor mentionate mai sus, devin exigibile, eu, imprumutatorul, fiind in drept sa pun in executare prezentul contract pentru intreaga suma astfel datorata, fara somatie, fara punere in intarziere sau judecata, prezentul inscris constituind titlu executoriu, in conformitate cu dispozitiile art. 66 din Legea nr.36/1995.

Eu, ………, declar ca am primit astazi, data prezentului inscris, de la ………, suma de ……………USD, echivalentul sumei de ……. lei, suma pe care ma oblig sa o restitui integral pana la data de …………., in termenele si conditiile mentionate in acest contract, obligatoriu in moneda imprumutata.

GARANTIE
Contract de imprumut cu garantie imobiliara
In vederea garantarii restituirii imprumutului, eu, imprumutatorul, solicit inscrierea in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare al Judecatoriei ……….., a ipotecii conventionale de rangul I asupra apartamentului nr. …….. situat in ……………., compus din …. camere si dependinte, impreuna cu cota indiviza de …% din partile si dependintele de folosinta comuna ale imobilului bloc, proprietatea imprumuatului.

Eu, imprumutatul, declar ca sunt de acord ca, in vederea garantarii restituirii acestui imprumut, sa se inscrie ipoteca conventional de rangul I in Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare al Judecatoriei ………, asupra apartamentului nr. …….. situat in ……………., compus din …. camere si dependinte, impreuna cu cota indiviza de …% din partile si dependintele de folosinta comuna ale imobilului bloc, proprietatea mea, a imprumuatului, si ma oblig sa nu instrainez acest imobil, sa nu il ipotechez si sa nu il introduc in circuitul civil pala la achitarea integrala a imprumutului.
Am dobandit imobilul prin cumparare de la…………., in baza contractului de vanzare-cumparare………etc…
Imobilul este liber de orice sarcini, nu este supus urmarii de orice natura si nu a fost scos din circuitul civil in temeiul vreunui act de trecere in proprietatea statului, asa cum rezulta din certificatul ………….., eliberat de catre……………..

DREPTURI
Contract de imprumut cu garantie imobiliara
Prin efectul acestui contract, creditorul ipotecar dobandeste toate drepturile pe care i le confera dreptul real astfel constituit, in principal, un drept de urmarire a imobilului in mana oricarui s-ar gasi (art.1790 Cod Civil) si un drept de preferinta in privinta satisfacerii creantei sale fata de alti creditori (art.1778 Cod Civil), in baza prezentului titlu care, potrivit art.66 din Legea Notarilor Publici nr.36/1995, are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii creantei.

Taxele ocazionate de perfectarea prezentului inscris, de inscrierea si de radierea ipotecii, cad in sarcina imprumutatului.

Redactat de ___________________ in ___________________ exemplare din care ___________________ s-au inmanat partilor.


IMPRUMUTATOR ___________________


IMPRUMUTAT___________________