CONTRACT DE IMPRUMUT
fara garantie cu penalitati

PARTI
Contract de imprumut fara garantie cu penalitati

Intre:
_________________, domiciliat in _________________, in calitate de imprumutator, si

_________________, domiciliat in_________________, in calitate de imprumutat,

a intervenit prezentul contract de imprumut, in urmatoatele conditii:

DESCRIERE
Contract de imprumut fara garantie cu penalitati

Eu, _________________, dau cu titlu de imprumut lui _________________, suma de _________________USD, echivalentul sumei de _________________lei , suma ce va fi restituita integral, de catre imprumutat, in modeda in care s-a facut imprumutul, la data expirarii termenului de _________________luni, incepand cu data semnarii prezentului contract.

Eu,_________________, declar ca am primit astazi, data semnarii prezentului inscris, de la _________________, suma de_________________ .USD, echivalentul sumei de _________________lei, si ma oblig sa restitui intreaga suma la data expirarii termenului de _________________luni, calculat de la data semnarii prezentului inscris.

Imprumutul se face in conditiile art. 1576 Cod Civil si urm., fara dobanda, iar in cazul neachitarii sumei imprumutate in termenul mai sus mentionat, imprumuatul va achita pentru fiecare zi de intarziere penalitati de 0,1% pe zi din intreaga suma datorata, prezentul contract constituind titlu executoriu.

Eu,_________________, declar pe proprie raspundere ca la data semnarii prezentului inscris nu am gajate, ipotecate, etc. bunuri mobile sau imobile si sunt de acord ca, in cazul neachitarii sumei imprumutate la termenul stabilit mai sus, imprumutatorul sa-si acopere intreaga creanta prin executarea silita asupra bunurilor mele mobile si imobile ce vor exista in patrimoniul meu la data executarii.

TAXE
Contract de imprumut fara garantie cu penalitati

Taxele ocazionate de perfectarea prezentului contract cad in sarcina imprumutatului.

Redactat si procesat de _________________ in trei exemplare din care doua s-au inmanat partilor.


IMPRUMUTATOR_______________________________________


IMPRUMUTAT_________________________________________