CONTRACT de MUNCA
(Contract individual de Munca)

Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A. PARTILE
Contract de munca

Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu sediul in ________________, str. _____________________ nr._________, judetul/sectorul ______________, cod fiscal _____________, telefon __________, reprezentata legal prin ____________________ in calitate de __________________ si

Salariatul/salariata dl/dna _____________ domiciliat/domiciliata in localitatea ________________, str. __________________, nr. _______, judetul ____________ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ______, nr. __________, eliberat/eliberata de _________________, la data de ___________, CNP___________________, permis de munca seria ________, nr. ___________ din data __________________ Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. OBIECTUL
Contract individual de munca

______________________________________________

C. DURATA
Contract de munca

a) nedeterminata, salariatul/salariata ______________________ urmand sa inceapa activitatea la data de ________________;

b) determinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________ si data de ________________/ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. LOCUL DE MUNCA
Contract individual de munca

1. Activitatea se desfasoara la __________________
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. FELUL MUNCII
Contractul de munca

Functia/meseria ____________________ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. ATRIBUTIILE POSTULUI
in Contract individual de munca

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *)

G. CONDITII DE MUNCA

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. DURATA MUNCII

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ________(ore zi / ore noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de _____ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), _____ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ___ (ore zi/noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora

I. CONCEDIUL

Durata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ________________.

J. SALARIUL

1. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.

2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri __________________
b) indemnizatii ______________
c) alte adaosuri ______________

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca

a) echipament individual de protectie ______________________
b) echipament individual de lucru _________________________
c) materiale igienico-sanitare ____________________________
d) alimentatie de protectie ______________________________
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ___________

L. ALTE CLAUZE
din Contractul de munca

a) perioada de proba este de ___________________ b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ____________ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
c) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ______ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.
e) alte clauze

M. DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR

1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
f) dreptul la salarizare pentru munca depusa. g) dreptul la repaos zilnic si saptamanal. h) Dreptul la concediul de odihna annual. i) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament. j) Dreptul la securitate si sanatate in munca. k) Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului.
b) Obligatia de a respecta disciplina muncii. c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu. d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate. e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor. b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu. c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) Sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege. b) Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. c) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. d) Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.

N. DISPOZITII FINALE
la Contractul individual de munca

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii si al contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr. _____/________ la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, Municipiului Bucuresti / Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale. Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

I. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR ______________________ SALARIAT ______________________

REPREZENTANT LEGAL ______________________

Pe data de ________________ prezentul contract inceteaza in temeiul art. _______ din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale. ANGAJATOR, ________________________