CONTRACT DE COLABORARE

PARTI
Contract de colaborare

SC _________________ cu sediul social în _____________________ înregistrata la Oficiul Registrului Comertului _____________________ sub nr. _________ din __________ cod fiscal nr. _____________ din ______________ reprezentata de _____________________ cu functia de _____________

si

SC __________ cu sediul în __________ având certificat de înmatriculare nr. __________ C.F. __________ reprezentata de __________ având functia de __________

a intervenit prezentul contract de colaborare, cu urmatoarele date:

DESCRIERE OBIECT
Contract de colaborare

a) Obiectul prezentului il constituie __________( aici: obiectul contractului de colaborare).

b) Alt obiect al prezentului contract de colaborare este __________

DURATA contractului
de colaborare

Prezentul contract de colaborare se incheie pe o durata de __________ si intra in vigoare de la data semnarii prezentului contract.

OBLIGATIILE PARTILOR
intr-un Contract de colaborare

Beneficiarul se obliga: __________ a) obligatia beneficiarului nr.1 b) obligatia beneficiarului nr.2 c) obligatia beneficiarului nr.3 etc

Colaboratorul se obliga sa: __________ a) obligatia colaborarului nr.1 b) obligatia colaboratului nr.1 etc

INCETAREA COLABORARII; LITIGII

Colaborarea inceteaza prin ajungere la termen.

Modificarile aduse prezentului Contract vor fi consemnate in scris si vor fi semnate de catre ambele parti.

Litigiile contractului de colaborare vor fi solutionate pe cale amiabila; in cazul in care acest luctu nu este posibil vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Prezentul contract de colaborare a fost redactat si procesat la / de catre ________________________ în ________________________ 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SC, prin ________________________ ,

SC , ________________________