CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE APARTAMENT

PARTI
Contract vanzare cumparare apartament

Între subsemnatii:

__________________ , necasatorit/casatorit cu__________________, domiciliat in __________________, in calitate de vanzatoar si,

__________________, necasatorit/casatorit cu, domiciliat in __________________, in calitate de cumparator,

a intervenit prezentul contract de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii:

DESCRIERE APARTAMENT
Contract vanzare cumparare apartament

Eu, __________________, vând lui __________________dreptul de proprietate ce-l detin asupra apartamentului nr.__________________ situat in __________________, avand numarul cadastral __________________, identificat ca facand parte din zona __________________ stradala, compus din __________________ camera de locuit cu o suprafata utila de __________________ mp bucatarie, baie, vestibul, camara, debara, logie, etc precum si dreptul de folosinta asupra cotei indivize de __________________ % din terenul aferent locuintei, respectiv suprafata de __________________mp care va urma regimul juridic prevazut de Legea 18/1991 privind Fondului Funciar.

DOBANDIRE APARTAMENT
Contract vanzare cumparare apartament

Am dobandit locuinta prin cumparare, necasatorit fiind, in baza contractului de vanzare-cumparare nr.__________________ din data de__________________, act incheiat cu __________________, achitata integral asa cum rezulta din adresa nr.__________________, eliberata de catre __________________.

Eu, vanzatorul, declar pe proprie raspundere ca bunul ce face obiectul prezentului act nu a fost scos din circuitul civil in temeiul vreunui act normativ de trecere in proprietatea statului, nu a fost vandut, ipotecat sau grevat de alte sarcini, si garantez cumparatorul impotriva oricarei evictiuni conform Art. 1337 Cod Civil.
Pentru prezenta vanzare (nu) s-a eliberat certificat de sarcini.

TAXELE
Contract vanzare cumparare apartament
Taxele si impozitele sunt achitate la zi de catre vanzator, asa cum rezulta din certificatul nr.__________________/__________________, eliberat de __________________, iar de la aceasta data trec in sarcina cumparatorului care suporta si taxa de autentificare.

Transmisiunea proprietatii, posesiei si folosintei are loc astazi, data autentificarii prezentului contract.

PRETUL
Contract vanzare cumparare apartament
Pretul vanzarii este de __________________ lei (__________________) pe care eu, vanzatorul, declar ca l-am primit in intregime de la cumparator astazi, la semnarea actului.

Eu, __________________, cumpar de la __________________ locuinta descrisa mai sus cu pretul si in conditiile prezentului contract cu care ma declar in mod expres de acord si ma oblig sa efectuez personal intabularea la Judecatoria competenta in termenul legal. Cunosc faptul ca pentru prezenta vanzare (s-a)nu s-a eliberat certificat de sarcini, sunt de acord sa cumpar locuinta in aceste conditii, scutind judecatoria competenta si notarul instrumentator de cercetarea registrelor de carte funciara.

Totodata ni s-au pus in vedere consecintele ce decurg din nerespectarea dispozitiilor legale privind declararea pretului real in cadrul actelor care cad sub incidenta articolului 4, coroborat cu dispozitiile art. 6 din Ordonanta nr. 12/1998 si Legea 87/1997 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Redactat , procesat si autentificat de notar public__________________ in sase exemplare din care cinci li s-au inmanat partilor.

VÂNZATOR__________________


CUMPARATOR__________________