CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE TEREN

PARTI
Contract vanzare - cumparare teren

Intre subsemnatii:

__________________________, necasatorit, domiciliat in ______________________, in calitate de vanzator si

__________________________ domiciliat in __________________________, in calitate de cumparator, a intervenit prezentul contract de vinzare - cumparare in urmatoarele conditii:

DESCRIERE TEREN
Contract vanzare cumparare teren

Eu, __________________________, vand lui __________________________, dreptul de proprietate asupra terenului arabil intravilan in suprafata de __________________________ mp (din masuratori rezultand suprafata de__________________________ mp), reprezentand sola __________________________, parcela __________________________, situat in comuna __________________________, judetul __________________________, avand urmatoarele vecinatati:

-la N: __________________________
-la S: __________________________
-la E: __________________________
-la V: __________________________

Terenul a fost inscris in CF nr.__________________________ a localitatii __________________________, la partea I- imobilul cu nr. cadastral __________________________, proprietatea lui __________________________, cu titlu de __________________________, asa cum rezulta din Incheierea nr.__________________________, data de catre Biroul de Carte Funciara al Judecatoriei __________________________ la data de __________________________.

DOBANDIRE
Contract vanzare-cumparare teren

Am dobandit terenul prin (contractul de vanzare cumparare__________________________) reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar, conform titlului de proprietate nr.__________________________, eliberat de__________________________ Judetul __________________________ si il detin in baza actului de partaj voluntar aut. sub nr.__________________________ de notar public __________________________ cu sediul in __________________________.

Terenul nu este grevat de sarcini sau servituti , nu a fost scos din circuitul civil in temeiul vreunui act normativ de trecere in proprietatea statului, asa cum rezulta din extrasul de carte funciara nr.__________________________, eliberat de Biroul de Carte Funciara al Judecatoriei __________________________, iar eu, vanzatorul garantez cumparatorul impotriva oricarei evictiuni conform Art. 1337 Cod Civil.

..............................................................
teren domnesti
Teren Domnesti
660 mp teren de vanzare in Domnesti, Ilfov
..............................................................
Eu, vanzatorul declar sub sanctiunea prevazuta de art.292 cod penal ca terenul ce face obiectul acestui contract nu a mai fost vindut, donat sau ipotecat in favoarea vreunei alte persoane fizice sau juridice si consimt la intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al cumparatorului.

TAXE
Contract vanzare - cumparare teren
Taxele si impozitele sunt achitate la zi de catre vanzator iar de la aceasta data ele trec in sarcina cumparatorilor.
Declar faptul ca certificatul de atestare fiscala privind terenul ce se instraineaza, eliberat de catre Primaria __________________________, a fost retinut de catre Judecatoria __________________________, cu ocazia eliberarii extrasului de carte funciara si a incheierii de intabulare a dreptului de proprietate mai sus mentionate.

Transmisiunea proprietatii, posesiei si folosintei are loc astazi data autentificarii prezentului inscris.

PRET
Contract vanzare - cumparare teren
Pretul convenit este de __________________________ lei (__________________________) pe care eu vanzatorul declar ca l-am primit in intregime de la cumparatori astazi la semnarea actului.

Eu, __________________________, cumpar de la dl. __________________________ terenul descris mai sus cu pretul si in conditiile prezentului contract cu care ma declar in mod expres de acord.
Cunosc faptul ca pentru prezenta vanzare Primaria __________________________ a eliberat certificat de atestare fiscala care, ulterior, a fost retinut la Judecatoria __________________________, Biroul de Carte Funciara si ne declaram de acord sa cumparam terenul in aceste conditii.

Totodata ni s-au pus in vedere consecintele ce decurg din nerespectarea dispozitiilor legale, ale actelor care cad sub incidenta art. 4, coroborat cu dispozitiile art. 6 din Ordonanta, cit si ale art.12 din Legea 87/1997 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Tehnoredactat si autentificat de notar public __________________________ in __________________________ exemplare din care __________________________ li s-au inmanat partilor.

VANZATOR __________________________

CUMPARATOR__________________________