CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE

PARTI
Contract de confidentialitate

SC _________________ cu sediul social īn _____________________ īnregistrata la Oficiul Registrului Comertului _____________________ sub nr. _________ din __________ cod fiscal nr. _____________ din ______________ reprezentata de _____________________ cu functia de _____________ in calitate de ANGAJATOR

si

Dl / Dna _____________ domiciliat in (localitatea) _____________ str._____________.nr.,_____________ identificat(a) cu actul de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ CNP _____________in calitate de ANGAJAT avand functia de _____________ ,

a intervenit prezentul contract de confidentialitate, cu scopul pastrarii confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor, fiind conex contractului individual de munca incheiat intre parti si inregistrat sub nr._____________ din data de _____________

DESCRIERE OBIECT
Contract de confidentialitate

Obiectul contractului de confidentialitate il reprezinta informatiile pe care le obtine ANGAJATUL ca efect al executarii contractului de munca sus-mentionat, care sunt strict confidentiale.

Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
- situatia financiara,
- licentele si brevetele de inventie,
- procesele de fabricatie,
- proiectele de afaceri,
- produsele nelivrate pietei,
- alte documente care reprezinta pozitia pe piata a ANGAJATORULUI.

De asemenea sunt confidentiale toate actele si documentele pe care ANGAJATUL le are la dispozitie.

DURATA ANGAJAMENTULUI
de confidentialitate

Durata prezentului contract angajament este de ____________ ani sau pana la incetarea inainte de termen a acestuia (incetare de drept)

RASPUNDEREA CONTRACTUALA
intr-un Contract de confidentialitate

Partea care incalca prevederile prezentului angajament este obligata sa plateasca daune celeilalte parti (conform celor stabilite in contract sau cele prevazute de lege).

Urmatoarele situatii exonereaza de raspundere partea care le invoca:
- informatiile erau cunoscute inainte de a fi obtinute de la ANGAJATOR
- informatia provine dintr-o sursa neconfidentiala
- dezvaluirea informatiei s-a facut dupa primirea acordului scris pentru aceasta
- informatia era de data publica la data dezvaluirii ei
- ANGAJATUL a fost obligat in mod legal sa dezvaluie informatia.

Contract de confidentialitate procesat la / de catre ________________________ īn ________________________ 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANGAJATOR, prin ________________________ ,

ANGAJAT, ________________________