CONTRACT de leasing imobiliar

PARTI
Contract de leasing imobiliar

Intre subsemnatii:
________________________

SC ________________________, cu sediul social in ________________________, str. ________________________ nr. ________________________, etc, judet/sector ________________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________________________sub nr. ________________________ din ________________________, cod fiscal nr. ________________________, contul nr. ________________________, deschis la ________________________, existand si functionand potrivit legislatiei statului ________________________, reprezentata de ________________________, in calitate de ________________________, posesor al BI/CI/pasaport ________________________, in calitate de locator, si

SC ________________________, cu sediul social in ________________________, str. ________________________ nr. ________________________, etc, judet/sector ________________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________________________sub nr. ________________________ din ________________________, cod fiscal nr. ________________________, contul nr. ________________________, deschis la ________________________, existand si functionand potrivit legislatiei statului ________________________, reprezentata de ________________________, in calitate de ________________________, posesor al BI/CI/pasaport ________________________, in calitate de utilizator,

a intervenit prezentul contract de leasing imobiliar in urmatoarele conditii:

DESCRIERE
Contract de leasing imobiliar

Locatorul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia, iar utilizatorul sa plateasca pretul si sa preia bunul imobil situat in ________________________ str. ________________________ nr. ________________________, sectorul/judetul ________________________, impreuna cu terenul aferent, avand urmatoarele vecinatati: la Nord _______________________, la Sud ________________________, la Vest ________________________, la Est ________________________

Predarea-primirea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va face in baza unui proces-verbal parte integranta a contractului.

Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit pentru: _______________________________

Cheltuielile legate de predarea-primirea imobilului vor fi suportate de catre _________________________

Locatorul are dreptul sa verifice la intervale de _________________________ starea imobilului si modul de folosire a lui, iar daca utilizatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale poate sa rezilieze, inainte de termen, contractul.

DURATA si TAXE
Contract de leasing imobiliar

Termenul utilizarii imobilului in sistem leasing este de _________________________ ani, incepand cu data de _________________________ si pana la data de _________________________

Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei imobilului care face obiectul prezentului contract, o redeventa in valoare de _________________________ lei, in rate lunare astfel:______________________________

Evolutia ratei inflatiei, care se inregistreaza ulterior incheierii prezentului contract, determina indexarea redeventei.
Neplata redeventei la termenele si in conditiile prevazute atrage penalizari de _________________________ % pe zi de intarziere, calculate la valoarea redeventei restante.
In cazul in care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara imobilul, locatorul trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a imobilului.
Dreptul de optiune constand din cumpararea imobilului se poate exercita pana la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului, numai daca utilizatorul va formula o oferta de cumparare ferma si irevocabila.

OBLIGATII LOCATOR
Contract de leasing imobiliar

LOCATORUL se obliga:
-sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;
-sa predea bunul la termenul prevazut in prezentul contract;
sa respecte, la expirarea contractului, dreptul de optiune al utilizatorului, constand in posibilitatea de a solicita achizitionarea imobilului sau restituirea lui;
-sa-i garanteze utilizatorului folosinta linistita a imobilului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale.

OBLIGATII UTILIZATOR
Contract de leasing imobiliar

UTILIZATORUL se obliga:
- sa preia in posesie si sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
- sa nu incheie un contract de sublocatiune privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;
- sa efectueze plata ratelor de leasing in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract;
- sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile curente si capitale necesare mentinerii lui in stare de functionare;
- sa apere, in raporturile cu tertii, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului contract;
- sa asigure imobilul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare/sa preia contractul de asigurare de la locator;
- sa plateasca toate impozitele si taxele aferente, precum si utilitatile consumate (energie electrica si termica, gaze naturale, apa, canal si salubritate, taxe telefonice etc);
- sa predea locatorului imobilul in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, in cazul in care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii.

RASPUNDERI
Contract de leasing imobiliar

RASPUNDERI:
In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca imobilul la data stabilita in prezentul contract, nu isi respecta obligatiile referitoare la efectuarea reparatiilor capitale si curente sau in situatia in care se afla in reorganizare ori lichidare judiciara, locatorul poate rezilia contractul, pretinzand daune-interese.
In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a ratelor de leasing doua luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese.
Nerespectarea dreptului de optiune a utilizatorului obliga locatorul la plata unor daune egale cu valoarea contabila a redeventei ramasa de plata.

FORTA MAJORA
Contract de leasing imobiliar

FORTA MAJORA:
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ___________________ , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de _________________ de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Orice neintelegere privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia va fi rezolvata pe cale amiabila de reprezentantii autorizati.
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Procesat la ________________________ in ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Locator________________________

Utilizator________________________