CONTRACT DE ADMINISTRARE

PARTI
Contract de administrare

Intre:
SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________ in calitate de SOCIETATE si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de administrator,

a intervenit prezentul contract de administrare:

DESCRIERE obiect
Contract de administrare

Ca urmare a acordului bilateral, SC .....SA/SRL/.. incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale, ca urmare a unor obiective de performanta stabilite de anterior de catre societate si acceptate de catre noul administrator.
Acesta urmeaza sa reprezinte societatea comerciala in raporturile cu terte persoane si avand in acelasi timp raspunderea pentru felul in care realizeaza acele acte de administrare ale societatii in schimbul unei indemnizatii, conform celor convenite prin prezentul contract.

DURATA CONTRACTULUI
de administrare

Prezentul contract se incheie pe o perioada de .... luni.ani incepānd cu data semnarii prezentului act. Īn conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului partile pot conveni prelungirea contractului, pentru o perioada nu mai mare decāt cea stabilita prin prezentul contract.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI
intr-un Contract de administrare

Administratorul are urmatoarele drepturi:
- Primirea unui salariu lunar, negociat si stipulat in prezentul contract;
- Beneficiarea unui procent din profitul lunar al societatii, de asemenea stipulat in prezentul contract de administrare;
- Concediu legal, decontarea cheltuielilor, etc (toate acestea prevazute in prezentul contract).

Administratorul are urmatoarele obligatii:
- Sa isi respecte si onoreze obligatiile prevazute in prezentul contract de administrare;
- Sa actioneze, asa cum crede de cuviinta, in scopul atingerii obiectivelor asumate prin prezentul contract;
- Sa asigure managementul resurselor umane, sa conduca, elaboreze si negocieze contractele de munca, angajarea si demiterea personalului, alte activitati cu specific de management RU;
- Convoaca adunari generale si extraordinare, reprezinta societatea in relatii cu terte parti, negociaza si semneaza acte juridice, comerciale si civile cu terte parti, prezinta rapoarte catre AGA periodic si la cerere, etc.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII COMERCIALE
intr-un Contract de administrare

Plata datoriilor si obligatiilor banesti catre administrator, asa cum sunt ele prevazute in contractul de fata, acordarea altor drepturi stipulate in prezentul contract, acordarea libertatii de decizie cu privire la atingerea obiectivelor societatii, etc.

CCONFIDENTIALITATEA
datelor in Contractul de administrare

Pe toata durata prezentului contract de administrare, administratorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor de orice fel care fac referire din orice punct de vedere la societate, indiferent de caracterul acestora; aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea prezentului contract, pentru o perioada de ...(daca este cazul)

PENALITATI SI RASPUNDEREA PARTILOR

In cazul indeplinirii partiale/necorespunzatoare/totale a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund dupa cum urmeaza:
......................
......................

ALTE CLAUZE

- Litigii;
- Forta majora (asa cum este ea definita de lege);
- Modificarea contractului;
- Clauza finale.

Contract de administrare procesat la / de catre ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.

SOCIETATE, prin ________________________ ,

ADMINISTRATOR, ________________________