CONTRACT DE MANDAT

PARTI
Contract de mandat

SC SOCIETATE SRL, cu sediul social in ___________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ________________________ din ________________________ cod fiscal nr. ________________________ din ________________________, cont bancar nr.________________________ deschis la ________________________ reprezentata prin ________ in calitate de __________

sau
__________, persoana fizica, identificata prin ____________, in calitate de MANDANT,

si

SC SOCIETATE SRL (+ date indentificare societate) / DL. ____________ domiciliat in ____________ identificat prin ____________ eliberat de ____________ , in calitate de MANDATAR

OBIECTUL
Contract de mandat

Mandantul imputerniceste mandatarul sa:

1) obiect mandat a)
2) obiect mandat b)
........................

DURATA
Contract de mandat

a) Eu, mandantul, dau aceasta imputernicire fara nici o limitare in timp, prezentele obligatii ale contractului de mandat se vor stinge numai prin decesul meu sau al mandatarului, ori prin revocare unilaterala expresa din partea mandantului.

b) Finalitatea prezentului mandat va aparea in momentul īn care mandatarul ______________________.

VALOAREA
Contract de mandat

Remuneratia datorata mandatarului acestui contract este de ________________, platibila astfel:
- In suma fixa, la data de ___________
- In rate, esalonate astfel: ___________
- In suma de ________, in functie de ______________
- In procent de __________, procentul find din suma __________, aferenta __________

ALTE CLAUZE ale contractului de mandat:

- Litigii;
- Forta majora (asa cum este ea definita de lege);
- Obligatiile partilor;
- Incetarea mandatului;
- Clauze finale.


Redactat de notar public / avocat / _______________________ in _______________________ exemplare din care _______________________ s-au inmanat partilor.


MANDANT (prin reprezentant) ________________

MANDATAR __________________________