CERTIFICAT DE MOSTENITOR

DEFUNCT / DEFUNCTA
Certificat de mostenitor

Data:
________________________

________________________, notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus precum si încheierea finala, în baza art.76 si 83 din Legea nr.36/1995 certific urmatoarele:

De pe urma defunctei ________________________, decedata la data de ________________________, cu ultimul domiciliu în ________________________, au ramas urmatoarele bunuri si urmatorii mostenitori:

MASA SUCCESORALA
Certificat de mostenitor

a) Bunuri mobile:
bunuri de uz casnic si gospodaresc, degradate, fara valoare comerciala.

a) Bunuri imobile:
Dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.________________________ situat în ________________________, compus din ________________________ camere si dependinte, cu o suprafata utila de ________________________ mp, o cota indiviza de ________________________%din partile si dependintele comune ale imobilului bloc, precum si o cota parte indiviza din terenul pe care este amplasat imobilul, atribuit în folosinta si care urmeaza prevederile Legii 18/1991 privind Fondul funciar. Defuncta a dobândit locuinta astfel: cota parte de ________________________prin construire, cu contributia comuna si egala a sotului predecedat, ________________________, conform contractului de construire nr.________________________, transcris sub nr.________________________ la Judecatoria ________________________, a actului aditional din data ________________________, a procesului verbal de predare-primire –receptie din data de ________________________, acte încheiate cu ________________________, si a contractului de împrumut nr.________________________ încheiat cu ________________________, credit rambursat în întregime. Cealalta cota parte de ________________________a fost mostenita de la sot, în calitate de legatar cu titlu particular, în baza testamentului olograf datat ________________________, asa cum rezulta din Certificatul de mostenitor nr.________________________, ce a facut obiectul dosarului nr.________________________, eliberat la ________________________.

Natura succesiunii: legala.

Mostenitor / Mostenitori
Certificat de mostenitor

Are calitatea de mostenitor legal, conform art.669 Cod Civil :

S________________________, domiciliat în ________________________, identificat cu ________________________, eliberata de ________________________, CNP ________________________, caruia, în calitate de fiu si unic mostenitor, îi revine întreaga masa succesorala.

TAXE
Certificat de mostenitor

Taxa succesorala în suma de ________________________ lei a fost achitata cu chit. nr.________________________
S-a perceput onorariul de________________________ lei cu chit. nr.________________________
S-a perceput timbru judiciar în valoare de ________________________ lei cu chitanta nr.________________________.

Tehnoredactat de notar public________________________ în ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.