CONTRACT DONATIE
loc de veci

PARTI
Contract donatie loc de veci

Intre subsemnatii:
______________, domiciliata in ______________, vaduva/nu, avand ______________ copii, in calitate de donatoare si
______________, domiciliata in ______________, in calitate de donatar,

a intervenit prezentul contract de donatie in urmatoarele conditii:

DESCRIERE LOC
Contract donatie loc de veci

Eu, ______________ donez lui ______________ locul de veci situat in ______________, cimitirul ______________, insemnat pe plan la figura ______________ locul ______________, in suprafata totala de ______________ mp, fara/cu constructii funerare.

DOBANDIRE
Contract donatie loc de veci

Am dobandit locul de veci prin concesionare conform actului de concesiune nr.______________ eliberat de ______________.
TAXE
Contract donatie loc de veci
Taxele sunt achitate la zi de catre mine donatoarea iar de la aceasta data privesc pe donatar.
Taxele de autentificare sunt suportate de donatar.
EVALUARE
Contract donatie loc de veci
In vederea taxarii, evaluam prezenta donatie la suma de ______________ lei (______________).
Transmisiunea concesiunii de fapt si de drept are loc astazi data autentificarii actului.

Eu donatarul, declar ca accept cu recunostinta donatia locului de veci mai sus descris facuta de catre donator.

Tehnoredactat si autentificat la ______________, in ______________ exemplare din care ______________ li s-au inmanat partilor.


DONATOR _____________________DONATAR_____________________