CONTRACT DE INCHIRIERE

PARTI
Contract de inchiriere

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de LOCATOR, si

________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de CHIRIAS (sau LOCATAR),

a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii :

OBIECTUL
Contractului de inchiriere

Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________

Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________.

Bunul închiriat este compus din _______________, conform anexei la contract.

Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________.

Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________.

Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii.

Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract.

Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________.

Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract, caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator.

PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
Contract de inchiriere

Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B.N.R.).

Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________.

Chiria va fi platita de chirias lunar, cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.

Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile:

-- contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________.
-- contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________.

În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi, calculate la suma datorata.

PERIOADA
Contract de inchiriere

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani, incepand cu data autentificarii.

Eu,______________, declar ca primesc spre inchiriere de la ______________, bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante, încheindu-se în acest scop un act aditional

OBLIGATII LOCATOR
Contract de inchiriere

Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat, precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.

Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante.

Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. Prin reparatii capitale si necesare, partile înteleg: ________________________.

Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora.

Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat, pe cheltuiala sa, atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului.

Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia.

Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat.

Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat.

Pe toata durata contractului, locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept.

Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat.

Locatorul va putea sa controleze periodic, respecziv la data de _________ a fiecarei luni, bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias.

Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.

OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS
Contract de inchiriere

Chiriasul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa pastreze în bune conditii bunul închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Chiriasul va asigura paza bunului închiriat.

Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.

Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract.

Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________.

Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Prin reparatii normale, partile înteleg: _______________________

Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale.

Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract.

Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta.

Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului.

Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia, în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei .

RASPUNDERI
Contract de inchiriere

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract, partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune.

Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract, chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie sa desfiinteze contractul, situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu.

Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract, va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs.

Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica.

LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Locator ________________________ ,

Locatar ________________________