CONTRACT DE DEPOZIT

PARTILE
Contract de depozit

SC __________ cu sediul în __________ telefon __________ fax __________ înmatriculata în Registrul comertului __________ sub nr. __________ având cont curent nr. __________ deschis la Banca __________ si codul fiscal nr. __________ prin reprezentanti legali __________în calitate de DEPOZITAR

si

Societatea Comerciala __________ cu sediul în __________ telefon __________ fax __________înmatriculata în Registrul comertului __________ sub nr. __________ având cont curent nr. __________ deschis la Banca __________ si codul fiscal nr. __________ reprezentata prin __________în calitate de DEPONENT

au convenit încheierea prezentului contract de depozit, cu urmatoarele clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contract de depozit

Deponentul încredinteaza depozitarului pentru depozitare în depozitul proprietatea sa (conform certificatului de proprietate nr. __________ situat la adresa __________ urmatoarele marfuri preambalate si neperisabile __________ (denumirea marfurilor cu date de identificare) în valoare de __________ Bunurile sunt încredintate si luate în primire de depozitar pe baza de proces-verbal (în care se va consemna denumirea bunurilor si caracteristicile marfurilor, unitatea de masura, originea, cantitatea, greutatea, calitatea, ambalajul, preturile, mentiunea cu privire la neperisabilitate sau perisabilitate si alte mentiuni necesare).

DURATA
Contract de depozit

Durata depozitarii este de __________ cu începere de la încheierea contractului __________ pâna la data de __________

VALOAREA CONTRACTULUI
de depozit

Pretul depozitarii este de __________ lei lunar, indexabil în functie de rata medie lunara a inflatiei. Indexarea va face obiectul unui act aditional separat, semnat si stampilat de ambele parti.

Plata pretului depozitarii se va face lunar la data de __________ ale lunii respective.

Plata pretului depozitarii se va face cu dispozitie de plata, din contul deponentului nr. __________ deschis la Banca __________în contul depozitarului nr. __________ deschis la Banca __________

Neplata pretului la termenul fixat autoriza pe depozitar sa perceapa penalitati de întârziere de __________% pe zi de întârziere, calculate la valoarea pretului depozitarii si sa ceara rezilierea contractului.

Contract de depozit
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

DEPOZITARUL
1. Se obliga sa asigure pastrarea, întretinerea si paza bunurilor încredintate, ca un comerciant prudent si diligent.
2. Sa nu foloseasca bunurile depozitate în scop personal.
3. Sa nu înstraineze bunurile ce fac obiectul depozitului.
4. Sa asigure si sa garanteze secretul depozitului.
5. Sa restituie bunurile depozitate la cererea deponentului sau la expirarea contractului în starea în care au fost preluate; restituirea se va face direct din depozit, cheltuielile de ridicare, descarcare, manipulare, transport, expediere, fiind în sarcina deponentului.
6. Are dreptul de restituire a bunurilor pâna la achitarea de catre deponent a sumei datorat pentru depozitare.

DEPONENTUL
1) Se obliga sa asigure la o societate de asigurare bunurile predate în depozit;
2) Sa suporte despagubirea depozitarului în cazul în care bunurile depozitate au provocat degradari imobilului depozitarului;
3) Sa suporte cheltuielile cu depozitarea, conservarea, întretinerea si paza bunurilor depozitate;
4) Sa-i plateasca depozitarului lunar la termenul fixat suma de __________ reprezentând remuneratia cuvenita pentru depozitul încredintat;
5) Are dreptul sa solicite oricând restituirea bunurilor în starea în care le-a predat depozitarului, în caz contrar, are dreptul la despagubiri;
6) Sa ridice bunurile la expirarea termenului prezentului contract pe cheltuiala sa (transportul, ridicarea, încarcarea, descarcarea, manifestarea, expedierea fiind în sarcina sa);
7) Sa elibereze depozitul în termenul prevazut în contract si sa elibereze chitanta pentru bunurile primite.

Contract de depozit
RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru nerespectarea totala sau partiala ori executarea defectuoasa a clauzelor contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca daune interese. Depozitarul raspunde de orice deteriorare sau pierdere a bunurilor, inclusiv de incendiu, furt sau alte asemenea cauze, cu exceptia cazului de forta majora.

Forta majora, litigii, alte clauze:
_______________________________

Contract de depozit procesat la / de catre __________în __________ exemplare, din care __________ s-au eliberat partilor.

DEPONENT, ________________________ ,

DEPOZITAR, ________________________