CONTRACT DE IPOTECA

PARTI
Contract de ipoteca

D ___________ domiciliat în ___________ str. ___________ nr. ___________ bloc ___________ scara ___________ etaj ___________ apartament ___________ sector/judet ___________ nascut la data de (ziua, luna, anul) ___________în (localitatea) ___________ sector/judet ___________ fiul lui ___________si aI ___________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ___________ nr. ___________ eliberat de ___________ cod numeric personal ___________în calitate de creditor ipotecar, pe de alta parte,

si

D ___________ domiciliat în ___________ str. ___________ nr. ___________ bloc ___________ scara ___________ etaj ___________ apartament ___________ sector/judet ___________ nascut la data de (ziua, luna, anul) ___________în (localitatea) ___________ sector/judet ___________ fiul lui ___________si aI ___________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ___________ nr. ___________ eliberat de ___________ cod numeric personal ___________în calitate de debitor ipotecar, pe de alta parte,

au convenit sa încheie prezentul contract de ipoteca, cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contract de ipoteca

Obiectul contractului îl reprezinta garantarea împrumutului în valoare de ___________ lei cu o dobânda de ___________ % pe an, obtinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de împrumut nr. ___________încheiat la data de ___________ . Imobilul ipotecat prin care se garanteaza împrumutul este situat în ___________ str. ___________ nr. ___________ sectorul/judetul ___________ si se compune din ___________ camere plus dependinte, fiind în suprafata totala de ___________ mp. Acest apartament se afla în circuitul civil si a intrat în proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vânzare-cumparare nr. ___________ din ___________ transcris în Cartea funciara nr. ___________ fiind liber de orice sarcini asa cum rezulta din Certificatul nr. ___________ din ___________ anexat la prezentul contract. Debitorul ipotecar se obliga sa nu înstraineze imobilul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului contract pâna la rambursarea împrumutului si a dobânzilor aferente la scadenta. b) Totodata, debitorul ipotecar se obliga sa transcrie ipoteca în Cartea funciara nr. ___________ iar în baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silita, în cazul în care debitorul ipotecar nu-si lichideaza datoria la scadenta.

LITIGII
Contract de ipoteca

Partile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

Contract de ipoteca
CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui. În cazul în care partile îsi încalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Contract de ipoteca procesat la / de catre __________în __________ exemplare, din care __________ s-au eliberat partilor.

DEBITOR IPOTECAR, ________________________ ,

CREDITOR IPOTECAR, ________________________