CONTRACT DE TRANSPORT

PARTI
Contract de transport

S.C. ___________ cu sediul social în ___________înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ___________ sub nr. ___________ din ___________ cod fiscal nr. ___________ din ___________ avand contul nr. ___________ deschis la ___________ reprezentata de ___________ cu functia de ___________în calitate de expeditor, pe de o parte

si

S.C. ___________ cu sediul social în (localitatea) ___________ str. ___________ nr. ___________ bloc ___________ scara ___________ etaj ___________ apartament ___________ judet/sector ___________înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ___________ sub nr. ___________ din ___________ cod fiscal nr. ___________ din ___________ avand contul nr. ___________ deschis la ___________ reprezentata de ___________ cu functia de ___________în calitate de caraus, pe de alta parte

au convenit sa încheie prezentul contract de transport, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Contract de transport
OBIECTUL CONTRACTULUI

Carausul se obliga sa transporte marfurile prevazute în anexa nr. ___________ care face parte integranta din prezentul contract. Transportul se va efectua cu urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
a) ___________
b) ___________
c) ___________
Destinatarul marfurilor este: ___________ din ___________ str. ___________ nr. ___________ sectorul/judetul ___________ marfurile urmand a fi predate destinatarului la depozitul din ___________ .
Expeditorul va preda marfurile carausului la data de ___________ la depozitul sau situat în ___________ .

DURATA
Contract de transport

Transportul se efectueaza pe o durata de ___________începand cu data de ___________si încheindu-se în ziua de ___________

Contract de transport
PRETUL CONTRACTULUI

Pretul contractului este de ___________ calculat astfel ___________si se achita de expeditor/destinatar dupa cum urmeaza ___________

Contract de transport
OBLIGATIILE PARTILOR

Expeditorul este obligat:
a) sa verifice mijloacele de transport puse la dispozitie, refuzandu-le pe cele necorespunzatoare;
b) sa încarce marfurile în mijloacele de transport puse la dispozitie, asigurandu-le împotriva degradarilor, prin ambalare, fixare, ancorare etc., în functie de natura lor;
c) sa determine prin mijloace proprii greutatea, volumul, numarul coletelor etc.;
d) sa aplice propriile sigilii pe mijloacele de transport închise;
e) sa completeze documentele de transport cu toate datele cerute, în mod real si corect;
f) în cazul animalelor vii sa le însoteasca pe tot parcursul si sa se îngrijeasca de ele (hranire, adapare etc.);
g) sa plateasca taxele de transport stabilite de comun acord cu carausul.

Carausul este obligat:
a) sa preia în grija si paza sa marfurile ce-i sunt predate de expeditor, în momentul încheierii contractului;
b) sa transporte marfurile la destinatar si sa i le predea la destinatie;
c) sa asigure securitatea marfurilor pe tot intervalul de timp dintre preluarea lor de la expeditor si predarea la destinatar, raspunzand de pierderea sau avarierea acestora, precum si pentru deprecierea lor ca urmare a neexecutarii transportului în termen;
d) sa cantareasca/masoare/numere marfurile atat la primirea lor de la expeditor, cat si la predarea lor destinatarului;
e) sa participe, împreuna cu destinatarul si cu delegatul expeditorului, la verificarea marfurilor la destinatie în cazul constatarii de lipsuri cantitative si/sau calitative la marfurile transportate si predate fara urme de violare.

Destinatarul este obligat:
a) sa ridice marfurile transportate de caraus;
b) sa verifice daca marfurile (mijloacele de transport complete) nu prezinta urme de violare, scurgere sau avariere; c) sa ceara carausului recantarirea/masurarea/numararea acestora sau participarea la verificarea lor.

PRIVILEGIILE CARAUSULUI

Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate, pana cand i se plateste pretul convenit, de catre expeditor/destinatar.

Alte clauze ale contractuliu de transport:
clauze speciale, forta majora, notificari, incetarea contractului, litigii, clauze finale.

Contract de TRANSPORT procesat la / de catre __________în __________ exemplare, din care __________ s-au eliberat partilor.

CARAUS ________________________ ,

BENEFICIAR ________________________

DESTINATAR/EXPEDITOR ________________________