CONTRACT DE GAJ

PARTI
Contract de gaj

D _____________ domiciliat în _____________ str. _____________ nr. _____________ bloc _____________ scara _____________ etaj _____________ apartament _____________ sector/judet _____________ nascut la data de (ziua, luna, anul) _____________în (localitatea) _____________ sector/judet ____________, fiul lui _____________ si al _____________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ cod numeric personal _____________în calitate de creditor gajist, pe de o parte

si

D _____________ domiciliat în _____________ str. _____________ nr. _____________ bloc _____________ scara _____________ etaj _____________ apartament _____________ sector/judet _____________ nascut la data de (ziua, luna, anul) _____________în (localitatea) _____________ sector/judet _____________ fiul lui _____________ si al _____________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ cod numeric personal _____________în calitate de debitor gajist, pe de alta parte

au convenit sa încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmatoarelor clauze:

DESCRIERE OBIECT
Contract de gaj

Creanta care se garanteaza de catre debitorul gajist consta în suma de _____________ lei si o dobânda de _____________ % pe an, suma ce reprezinta împrumutul obtinut de la creditorul gajist, conform contractului de împrumut nr. _____________ din data de _____________

Bunurile ce se dau în gaj creditorului gajist sunt cele mentionate în anexa semnata de parti, ce constituie parte integranta din prezentul contract, în valoare de _____________ lei si care sunt proprietatea debitorului gajist.

Bunurile vor fi pastrate în deplina siguranta fara ca creditorul gajist sa aiba dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.

În caz de neplata a împrumutului si a dobânzilor aferente pâna la data de _____________ creditorul gajist va putea cere judecatoriei _____________ încuviintarea prin ordonanta a vânzarii la licitatie a bunurilor, urmând ca din pretul obtinut sa fie acoperita datoria.

Partile au stabilit ca vânzarea, care va fi coordonata de executorul judecatoresc, sa se faca dupa darea anuntului publicitar în trei ziare de larga circulatie, cu termen de asteptare a virtualilor cumparatori - 5 zile lucratoare de la aparitia anuntului, dupa care bunurile se vor vinde celui care a oferit pretul cel mai mare.

LITIGII
Contract de gaj

Partile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

CLAUZE FINALE
intr-un contract de gaj

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui. În cazul în care partile îsi încalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Contract de gaj procesat la / de catre ________________________ în ________________________ 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DEBITOR GAJIST, prin ________________________ ,

CREDITOR GAJIST, ________________________