CONTRACT DE MANAGEMENT

PARTI
Contract de management

S.C. ___________ cu sediul social în ___________înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ___________ sub nr. ___________ din ___________ cod fiscal nr. ___________ din ___________ avand contul nr. ___________ deschis la ___________ reprezentata de ___________ cu functia de ___________în calitate de societate, pe de o parte

si

D ___________ domiciliat în ___________ nascut la data de (ziua, luna, anul) ___________în (localitatea) ___________ sector/judet ___________ fiul lui ___________si al ___________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ___________ nr. ___________eliberat de ___________ cod numeric personal ___________ denumit, în continuare, managerul, pe de alta parte,

au convenit sa încheie prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Contract de management
OBIECTUL CONTRACTULUI

Societatea încredinteaza managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti. a) Indicatorii de referinta, obiectivele si criteriile de performanta sunt prevazute în anexa si fac parte integranta din prezentul contract fiind stabilite pe baza bilantului contabil încheiat la data de ___________ . b) Indicatorii de referinta se stabilesc, în continuare, pe baza datelor fiecarui bilant anual, prin act aditional.

DURATA
Contract de management

Prezentul contract se încheie pe o durata de ___________ ani.*) În conditiile în care managerul îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea acestuia.

Contract de management
OBLIGATIILE PARTILOR

Managerul are urmatoarele
a) Drepturi:
1. sa primeasca un salariu de baza brut, de ___________ lei pe luna, renegociabil ori de câte ori se fac indexari de salarii;
2. sa participe la profitul net al societatii, în procent de ___________ %, stabilit astfel: ___________ ___________ ;
3. sa beneficieze de un concediu de odihna de ___________ zile lucratoare, platit cu o indemnizatie de ___________
4. sa primeasca în folosinta un autoturism cu sofer, din dotarea societatii;
5. sa fie asigurat pentru accident de munca, pe cheltuiala societatii;
6. sa i se deconteze cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile în interesul serviciului, efectuate în tara si în strainatate, stabilite la urmatoarele niveluri maxime ___________ ___________
a) Obligatii:
1. Sa aduca la îndeplinire obiectivele si criteriile de performanta stabilite în anexa, scop în care dispune de urmatoarele prerogative:
• concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii;
• selecteaza, angajeaza si concediaza personalul angajat;
• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
• reprezinta societatea în relatiile cu tertii;
• încheie acte juridice în numele si pe seama societatii, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este necesara aprobarea adunarii generale;
• alte prerogative încredintate de adunarea generala a asociatilor/actionarilor.
2. Sa constituie în termen de ___________ o garantie baneasca în valoare de ___________ care se consemneaza într-un cont purtator de dobânzi si se restituie managerului împreuna cu dobânzile aferente, la data încetarii prezentului contract, în conditiile realizarii integra-le a acestuia.

Societatea are urmatoarele
a) Drepturi:
1. sa pretinda managerului îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite în anexa;
2. sa solicite managerului, periodic, prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, precum si alte documente privind îndeplinirea obiectivelor, criteriilor de performanta s.a.;
3. sa pretinda managerului constituirea garantiei stabilite prin prezentul contract la valoarea si termenul convenite de parti.
a) Obligatii:
1. sa asigure managerului deplina libertate în conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de prezentul contract;
2. sa plateasca managerului, integral si la termenele stabilite, toate drepturile banesti ce i se cuvin.

Contract de management
CLAUZA DE LOIALITATE SI DE CONFIDENTIALITATE

Managerul este obligat sa-si foloseasca întreaga capacitate de munca si profesionala în interesul societatii, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant. Îi sunt interzise managerului orice fel de activitati în beneficiul unor societati concurente sau care se afla în relatii comerciale cu societatea cu care acesta a încheiat contract. Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei managerului, precum si asupra rudelor acestuia pâna la gradul al IV-lea inclusiv. Pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat sa pastreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii, carora li s-a conferit acest caracter. Obligatia prevazuta la lit. a) se mentine si pentru o perioada de ___________ ani de la încetarea prezentului contract.

RASPUNDEREA PARTILOR
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de prezentul contract, partile raspund, potrivit prevederilor legii. Raspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract si ale hotarârilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ori ale deciziilor asociatului unic/patronului, dupa caz. Managerul raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, utilizarea abuziva sau neglijenta a valorilor materiale si banesti ale societatii. În cazul în care exista indicii privind savârsirea unei infractiuni în legatura cu executarea contractului de management, actionarii/asociatii au obligatia sesizarii, de îndata, a organe-lor de urmarire penala. În cazul prevazut la lit. a) pe perioada solutionarii sesizarii, contractul de management se suspenda
INCETAREA CONTRACTULUI de management

Prezentul contract înceteaza prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, daca partile nu au renegociat prelungirea lui;
b) revocarea managerului, în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevazute în prezentul contract;
c) renuntarea managerului la mandatul încredintat, daca nu i s-au asigurat conditiile prevazute în contract;
d) acordul partilor;
e) interventia unei cauze de incompatibilitate;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
g) insolvabilitatea sau falimentul societatii.

Alte prevederi: forta majora asa cum este prevazuta de lege, litigii, clauze finale si speciale, etc.

Contract de management procesat la / de catre __________în __________ exemplare, din care __________ s-au eliberat partilor.

SOCIETETEA ________________________ ,

MANAGER ________________________